ANALISIS FIZIKAL & KANDUNGAN KIMIA TEMBIKAR TANAH DI GUA KAMBING, BALING, KEDAH ANALYSIS OF PHYSICAL & CHEMICAL CONTENT ON POTTERY AT KAMBING CAVE, BALING, KEDAH

Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli, Yunus Sauman, Mohd Fauzan Zuraidi, Mohammad Razin Norman, Mohd Riduan Mt Said, Mohamad Sazuan Sahrom

Abstract


Abstrak 

Tembikar tanah merupakan antara artifak yang biasa dijumpai sewaktu kerja ekskavasi arkeologi sama ada prasejarah atau protosejarah. Tembikar tanah merupakan antara peralatan yang digunakan oleh masyarakat prasejarah sebagai alatan kegunaan dalam kehidupan seharian. Kajian secara ekskavasi arkeologi di Gua Kambing di Gunung Pulai, Baling, Kedah juga telah menemui beberapa pecahan tembikar. Tembikar tanah yang dijumpai di tapak arkeologi perlu diketahui sama ada ia dibuat oleh masyarakat setempat atau dibawa dari luar. Oleh yang demikian, kajian ini menggunakan dua kaedah iaitu anlisis secara fizikal dan juga penentuan kandungan kimia melalui kaedah Sinar-X terbelau (X-Ray Diffraction, XRD) dan juga Sinar-X Pendarkilau (X-Ray Flourescence, XRF) untuk mendapatkan kandungan mineral dan juga unsur utama serta unsur surih. 

Kata kunci: Gunung Pulai; Kedah; tembikar tanah; prasejarah; XRD; XRF

 

Abstract 

Earthenware is one of the artifacts commonly found during archaeological excavations, whether prehistoric or protohistoric. Earthenware is one of the tools used by prehistoric people as tools for daily life. An archaeological excavation study at Gua Kambing in Gunung Pulai, Baling, Kedah has also found some pottery fragments. Earthenware found at archaeological sites needs to be known whether it was made by the local community or brought from outside. Therefore, this study uses two methods, which are physical analysis and also the determination of chemical content uses X-Ray Diffraction (XRD) and X-Ray Flourescence (XRF) methods to obtain mineral content as well as major and trace elements. 

Keywords: Gunung Pulai; Kedah; pottery; prehistoric; XRD; XRF

Full Text:

PDF

References


Abdul Mutalib Abdullah, Ahmad Fadly Jusoh, Mohd Sairul Ramle & Mokhtar Saidin. 2018. Analisis Saintifik Sampel dari Tapak Arkeologi Sungai Batu, Kedah Menggunakan Aplikasi Sinar-X. MELAYU: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu 11(2): 252-270

Asyaari Muhamad. 1998. Analisis X-Ray Flourescence tembikar tanah di Perak. Jurnal Arkeologi Malaysia 11: 1 – 40.

Asyaari Muhamad. 2002. Perkembangan tembikar prasejarah di Malaysia. Jurnal Arkeologi Malaysia 15: 29-37.

Asyaari Muhamad. 2010. Seramik purba yang diperdagangkan di Semenanjung Malaysia. SARI-International Journal of the Malay World 28: 3 – 40.

Burton, 1970. Lower Palaeozoic Rocks of Malay Peninsula: Discussion. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 54: 357-360.

Cardiano, P., Ioppolo, S., Concetta de Stefano, Antonello Pettignano, Sergio Sergi & Pasquale Piraino. (2004). Study and characterization of the ancient bricks of monastery of San Filippo di Fragala in Frazzano (Sicily). Analytica Chimica Acta 519: 103-111.

Chia, Stephen. 1997. Prehistoric pottery sources and technology in Peninsular Malaysia, based on compositional and morphological studies. Monograph of Malaysia Museum Journal 33. Kuala Lumpur: Department of Museum and Antiquity Malaysia.

Foo Khong Yee. 1983. The Palaeozoic Sedimentary Rocks of Peninsular Malaysia – Stratigraphy and Correlation. Workshop on Stratigraphic Correlation of Thailand and Malaysia. Hat Yai. 8-10 September.

Gardner, E.J. 1978. The Pottery Technology of the Neolithic Period in Southeastern Europe. Tesis PhD, University of California, USA.

Jones, C.R. 1973. Lower Paleozoic. In Gobbett, D.J. and Hutchison, C.S. (Eds.). Geology of Malay Peninsula, pp. 25-60. New York: Wiley-Interscience

Kamus Dewan. 2014. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Karina Ariffin. 1990. Social aspects of pottery manufacture in Boera, Papua New Guinea. Kertas kerja dibentangkan di 14th Congress of Indo Pacific Prehistoric Association, Yogyakarta.

Mohd Kamaruzzaman Abdul Rahman, Mohamad Deraman, Ramli Jaya & Mohd Ali Sufi. 1991. Kajian sains terhadap jumpaan tembikar tanah di Pulau Kalumpang, Perak: Keputusan Awal. Jurnal Arkeologi Malaysia 4: 59 – 73.

Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli, Muhammad Afiq Omar & Muhammad Termizi Hasni. Survei arkeologi tapak prasejarah di Baling, Kedah. Dlm. Suresh Narayanen, Nasha Rodziadi Khaw & Mokhtar Saidin (pnyt.). Kebudayaan Prasejarah, Etnografi & Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Pulau Pinang: Penerbit Pusat Penyelidikan Arkeologi Global.

Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli & Nur Sarahah Mohd Supian. 2021. Geochemistry and mineralogy of prehistoric pottery shards found at Gua Jaya, Nenggiri Valley, Kelantan, Malaysia. Bulletin of the Geological Society of Malaysia 72: 205-213.

Muhammad Afiq Omar, Zuliskandar Ramli, Muhammad Termizi Hasni, Ahmad Helmi Mukhtar & Mohd Shafiq Mohd Ali. 2015a. Menelusuri semula jejak prasejarah di Kedah: Penemuan permukaan terbaru di Gua Kelambu dan lawatan semula tapak Gua Batu Putih, Kodiang. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran 2015, hlm. 241-250.

Muhammad Afiq Omar, Zuliskandar Ramli, Muhammad Termizi Hasni, Ahmad Helmi Mukhtar, Mohd Shafiq Mohd Ali, Anis Samad & Mohd Rohaizat Abd Wahab. 2015b. Analisis tampak jumpaan permukaan tembikar tanah di Gua Tok Sik, Gunung Baling. Prosiding Seminar ANtarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, hlm. 833-847.

Muhammad Afiq Omar, Zuliskandar Ramli, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Nurul Noorain Ahkemal Ismail, Wan Noor Shamimi Wan Azhar, Siti Salina Masdey & Muhammad Rizal Razman. Prehistoric settlements along River Basin of Ketil River, Baling, Kedah. Journal of Food, Agriculture & Environment 16(1): 91-96.

Rivka, Gonen. 1973. Ancient Pottery. Britain: Cassell & Co. Ltd.

Skoog, D.A., Holler, F.J. and Nieman, T.A. 1998. Principles of Instrumental Analysis. Philadelphia: Saunders College Publishing.

Weinhold, R. 1983. The Many Faces of Clay. Germany: Druckerei Fortschritt Erfurt.

Yuniarti Ulfa, Evonne Hooi Rong Yu, Ooi Cheng Kit. 2014. Facies Analysis, Sedimentology and Paleocurrent of The Quaternary Nenering Formation, Pengkalan Hulu, Malaysia. Eksplorium: Buletin Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir 35(2):85-100.

Zuliskandar Ramli. 2012. Proses akulturasi budaya India dan transformasi ilmu masyarakat Melayu Kedah Tua berdasarkan data arkeologi dan kajian saintifik. Tesis kedoktoran Institut Alam & Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zuliskandar Ramli, Mohd Mokhtar Saidin & Stephen Chia. 2018. Teknologi masyarakat prasejarah dan protosejarah. Dlm. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli. Prasejarah dan Protosejarah Tanah Melayu, hlm. 91-137. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Zuliskandar Ramli, Mohd Zobir Hussein, Asmah Yahaya & Kamaruddin Zakaria. 2006. Preliminary analysis of prehistoric pottery sherds excavated at Gua Peraling and Gua Cha, Ulu Kelantan, Malaysia. Jurnal Arkeologi Malaysia 19: 27 – 36.

Zuliskandar Ramli, Mohd Zobir Hussein, Asmah Yahaya, kamaruddin Zakaria & Mahfuz Nordin. 2007. Kajian komposisi kimia kalam semah dan tembikar tanah yang ditemui di Gua Bukit Chawas. Jurnal Arkeologi Malaysia 20: 22 – 65.

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Adnan Jusoh & Yunus Sauman. 2011. X-ray diffraction and x-ray fluorescent analyses of prehistoric pottery shards from Ulu Kelantan. American Journal of Applied Sciences 8(12): 1337-1342.

Zuliskandar Ramli, Zobir Hussein, Asmah Yahya & Zulkifli Jaafar. 2001. Chemical analysis of prehistory pottery sherds found at Gua Angin, Kota Gelanggi Complex, Jerantut, Pahang, Malaysia. Jurnal Arkeologi Malaysia 14: 1 – 12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280