Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula

Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli, Abdul Latif Samian

Abstract


Abstrak

Penyelidikan arkeologi merupakan satu bidang kajian yang penting bagi membina semula sejarah dan kebudayaan bangsa dan negara. Selama ini kajian berkenaan arkeologi Islam hanya tertumpu pada makam, mimbar, masjid dan binaan zaman Islam. Oleh yang demikian, perbincangan mengenai persoalan yang perlu dijawab dalam menilai semula skop kajian arkeologi Islam perlu dilakukan. Bagaimana suatu masalah dalam arkeologi dijawab mengikut turutannya boleh dilihat dalam kerangka kitaran kelestarian yang dianjurkan oleh Abdul Latif. Unsur-unsur yang perlu ada dalam arkeologi Islam seperti niat, permasalahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam arkeologi Islam akan dihurai dalam makalah ini.

Kata kunci: Arkeologi Islam, kitaran kelestarian, paradigma.

 

Abstract

Archaeology is an important study for reconstructing nation history and culture. Now, Islamic archaeology only focus on Islamic tombs, pulpits, mosques and building in Islamic era. Therefore, discussion of the problems tobe solved in assessing the scope of archaeological research must to be done. Sustainable cycle framework by Abdul Latif can be used to look how problem in archaeology can be answered. The elements like intentions, problems and methods need to exist in islamic archaeology to solve problems will be explained in this paper.

Keywords: Islamic archaeology, sustainability cycle, paradigm.


Full Text:

PDF

References


Abdul Latif Samian. 2016. Scientific Creativity In Malay Cosmology: A Phenomenological Perspective. Dlm. Anna-Teresa et al. (eds.). Analecta Husserliana. USA: Springer.

Abdul Latif Samian. 2014. The epistemology of values and sustainability. KATHA 10: 16-25.

Abdul Latif Samian & Khairul Anwar Mastor. 2003. Perkembangan Sains dan Peradaban Manusia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hole, F. dan Heizer, R.F. 1990. Arkeologi Prasejarah: Satu Pengenalan Ringkas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Ismail Raji’ al-Faruqi. 1982. Islamisation of Knowledge: General Principles and Workplan. Washington DC: IIIT.

Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Kuhn, T.S. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.

Martin, Paul S. 1992. Revolusi Keilmuan dalam Arkeologi. Jurnal Arkeologi Indonesia 1: 20-23.

Mulkay, Michael. 1979. Science and the sociology of knowledge. London, Boston: G. Allen & Unwin

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. 2014. Glosari Arkeologi Alam Melayu. Bangi: Institut Alam & Tamadun Melayu, UKM.

Seyyed Hossein Nasr. 1968. Science and Civilization in Islam. USA: Cambridge.

Seyyed Hossein Nasr. 2010. Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Terjemahan daripada An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines (Revised Ed.). 1978. Boston: Shambata Publication.

Shaharir Mohamad Zain & Abdul Latif Samian. 1989. Pengislaman Sains Matematik. Dlm Osman Bakar (pnyt). Islam dan Pemikiran Sains Masa Kini. Petaling Jaya: Mekar Publishers & Akademi Sains Islam Malaysia.

Syed Muhammad al-Naquib al-Attas. 1981. Positive Aspects of Tasawwuf: Preliminary Thought on An Islamic Philosophy of Science. Selangor: ASASI.

Trigger. G.B. 1996. A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Ziauddin Ahmad. 1931. Al-Biruni, His Life & His Works. Islamic Culture 5: 348

Ziauddin Sardar. 1985. Arguments for Islamic Science. India: Centre for Studies on Science. Terjemahan oleh Abd. Latif Samian. 1993. Hujah Sains Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka

Zuliskandar Ramli et. al. 2011. X-ray fluorescent analysis on Indo-Pacific glass beads from Sungai Mas archaeological sites, Kedah, Malaysia. Journal of Radioanalytic Nuclear Chemistry 287: 741-747.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280